Algemene voorwaarden

 1. Definities
  Evodis NV/SA, hierna COMPANY genoemd.
  Cour Lemaire 20, B-4651 Battice
  VAT BE 0460.250.251
  T +32 (0)87 59 06 80 - info@evodis.be - www.evodis.be
  De koper van de goederen en/of diensten wordt verder aangeduid als ‘de tegenpartij’.
 2. Werkingssfeer
  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbesteding, offerte, overeenkomst en contract gesloten tussen COMPANY (en haar eventuele dochterondernemingen) en de tegenpartij voor de levering van diensten en/of goederen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met COMPANY, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. Toepasselijkheid
  De partijen kunnen van deze algemene voorwaarden enkel afwijken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen tussen de beide partijen. Mondelinge afspraken zijn niet bindend voor een van beide partijen, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd door beide partijen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Wijziging van de algemene voorwaarden
  COMPANY is gerechtigd om te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 5. Offertes
  Alle door COMPANY op enigerlei wijze verstrekte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. De klant kan gedurende een periode van vijf werkdagen, tenzij anders is bepaald in de offerte, na kennisgeving ingaan op de offerte aan de gestelde voorwaarden. Na deze periode is COMPANY niet langer gebonden om de diensten/goederen te leveren aan de gestelde voorwaarden. COMPANY heeft het recht een offerte binnen vijf (5) werkdagen na het ontvangen van acceptatie van de offerte in te trekken. COMPANY heeft te allen tijde het recht haar dienstverlening te wijzigen en goederen, specificaties en gebruiksaanwijzingen te veranderen teneinde deze te verbeteren of te voldoen aan de toepasselijke normen en overheidsvoorschriften. Door COMPANY verstrekte illustraties, catalogi, gedrukte informatie, kleuren, tekeningen, afmetingen, opgaven van gewicht en maten, enz. zijn uitsluitend bedoeld om een algemeen idee te geven van de goederen waarop zij betrekking hebben; zij vormen slechts een benadering en zijn niet bindend.
 6. Totstandkoming en duur van de overeenkomst
  De overeenkomst komt tot stand door de tijdige aanvaarding door de tegenpartij van de offerte van COMPANY of door het door de tegenpartij indienen bij COMPANY van een geldige bestelbon. De overeenkomst is voor onbepaalde duur aangegaan tussen de partijen.
 7. Prijzen
  De diensten en goederen zullen op de overeengekomen wijze in rekening worden gebracht. Indien COMPANY is overeengekomen de diensten op basis van een vaste prijs te verrichten heeft COMPANY het recht meerwerk in rekening te brengen, indien zij meer dan de overeengekomen diensten heeft verricht. Indien COMPANY een offerte uitbrengt inzake te besteden uren voor uit te voeren diensten, wordt die offerte slechts geacht een schatting te zijn. COMPANY kan bijkomende uren in rekening brengen. De prijzen voor geleverde goederen zijn gebaseerd op levering af fabriek. (ex works Incoterms 2000), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door COMPANY opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW.Voor bestellingen onder 250,00 Euro (ex BTW), wordt 20,00 Euro doorbelast voor administratieve verwerking.
 8. Wijzigingen aan de overeenkomst
  Indien de partijen na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen de partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Indien er zich na de datum waarop de overeenkomst is aangegaan omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot een wijziging in de prijzen van de dienstverlening en/of de goederen, met inbegrip van maar niet beperkt tot wijziging van de grondstofprijzen, loonsverhoging, wijziging tot wettelijke instanties van lasten, heffingen en belastingen en/of rechten inzake de te leveren goederen en/of diensten, heeft COMPANY het recht de prijzen aan te passen. De vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de vermelde hoeveelheden en zijn exclusief verpakking.
 9. Levering
  De termijnen voor het verrichten van diensten of leveren van goederen zijn niet fataal. De opgegeven termijn voor (oplevering) van te verrichten diensten, verzending van de goederen en/of oplevering van installatiediensten dienen slechts als schatting te worden beschouwd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen onder de incoterm EX WORKS.De goederen kunnen, tegen betaling, in opdracht en voor risico van de tegenpartij getransporteerd worden naar een door de tegenpartij aangegeven bestemming (levering CPT, Incoterms 2000). Het risico voor verlies of schade gaat over van COMPANY naar de tegenpartij op het moment dat de transporteur van de koper de goederen ontvangt.Indien de verkochte goederen tevens door of namens COMPANY dienen te worden geïnstalleerd, gaat het risico van het geïnstalleerde als de nog niet geïnstalleerde goederen bij aankomst op de vestiging of het bouwterrein van tegenpartij op tegenpartij over, tenzij is overeengekomen dat het risico eerder zal overgaan.
 10. Laattijdige leveringen
  Indien oplevering van de diensten en/of levering van de goederen niet tijdig geschiedt, dient COMPANY formeel schriftelijk in gebreke te worden gesteld binnen een termijn van 5 werkdagen en een redelijk aanvullende termijn (in verhouding tot de oorspronkelijke levertermijn) te worden gegund om haar verplichting alsnog na te komen. Indien de termijn voor uitstel wordt overschreden heeft de tegenpartij het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen diensten zijn verleend of goederen zijn geleverd. COMPANY is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van niet tijdige levering van goederen of uitvoering van diensten. COMPANY heeft het recht de verkochte goederen in deellevering te leveren. Indien de goederen in deelleveringen worden geleverd, heeft COMPANY het recht tegenpartij afzonderlijk te factureren voor de deelleveringen en heeft tegenpartij de verplichting de facturen te voldoen alsof sprake is van afzonderlijke overeenkomsten. COMPANY heeft het recht 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid, of in geval van op specificatie vervaardigde producten 20% meer of minder te leveren en conform die hoeveelheid te factureren. De kleur van de goederen kan binnen redelijke mate variëren. Tegenpartij is verplicht de goederen af te nemen en, indien is overeengekomen dat COMPANY tevens werkzaamheden zal verrichten, COMPANY daartoe alle gelegenheid te geven en medewerking te verlenen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient tegenpartij de goederen zo snel mogelijk bij COMPANY af te nemen of te doen afnemen indien COMPANY tegenpartij in kennis stelt dat de goederen gereed zijn voor afname. Indien tegenpartij de goederen niet terstond afneemt of nalatig is bij het verstrekken van de noodzakelijke gegevens of aanwijzingen voor levering, ongeacht de reden daarvoor, zullen de goederen voor risico van tegenpartij worden opgeslagen. Tegenpartij dient COMPANY in dit geval alle bijkomende leverings-, opslag- en verzekeringskosten en andere gemaakte kosten, alsmede alle eventueel geleden schade wegens een dergelijke nalatigheid of weigering te vergoeden.
 11. Verpakkingen in bruikleen
  Alle retourneerbare verpakkingen, kisten, pallets, haspels en andere containers en emballage ten behoeve van de goederen blijven eigendom van COMPANY en dienen voor rekening van tegenpartij te worden geretourneerd. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zal COMPANY de tegenpartij de ten tijde van de levering geldende prijs van de emballage in rekening brengen indien deze niet binnen drie maanden na verzending aan tegenpartij aan COMPANY is geretourneerd.
 12. Haspels met een huurregeling
  De volgende regeling is van toepassing indien goederen geleverd worden met haspels met een huurprijs, bijvoorbeeld de metalen haspels bij een levering van kunststofbuizen. De forfaitaire maandelijkse huurprijs voor de verpakking wordt vermeld op de orderbevestiging en wordt steeds berekend per volle maand, ook voor de reeds begonnen maand waarin de haspel leeg gemeld wordt.Haspels dienen leeg gemeld te worden aan COMPANY onder vermelding van het haspelnummer, het haspeltype, de naam van de haspelfabrikant, de contactpersoon en telefoonnummer van de tegenpartij en de locatie waar de haspels zich bevinden. Voordat de haspels opgehaald worden, moeten restanten buis van de haspels verwijderd zijn. COMPANY zal zorgdragen dat de haspels binnen redelijke termijn na melding worden opgehaald. De tegenpartij is verantwoordelijk voor het laden van de lege haspels.Indien schade aan de haspel wordt vastgesteld, zal de reparatiekost aan de tegenpartij aangerekend worden. De kostprijs van herstelling is afhankelijk van de schade en het type haspel. Indien de haspel onherstelbaar beschadigd is of niet binnen de 27 maanden na levering wordt terug gemeld, wordt de volledige waarde aan de tegenpartij gefactureerd.
 13. Reclamatie van goederen en diensten
  Bij ontvangst van de goederen en/of diensten door COMPANY dient tegenpartij de goederen en diensten onmiddellijk bij de levering te controleren op gebreken en onvolkomenheden en zich ervan te verzekeren dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zullen worden gebruikt en dat het resultaat van de diensten overeenstemt met het in de desbetreffende overeenkomst vermelde doel. Ingeval tegenpartij de goederen op welke wijze dan ook installeert voordat de bovengenoemde controles zijn uitgevoerd, geschiedt dit voor Tegenpartij op eigen risico. Zichtbare gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na de datum van ontvangst van de goederen op de vestiging of het bouwterrein van tegenpartij of de datum van oplevering van diensten schriftelijk aan COMPANY te worden meegedeeld. Gebreken die bij ontvangst onzichtbaar zijn, met inbegrip van gebreken die door middel van de voornoemde controles aantoonbaar of redelijkerwijze aannemelijk zijn voordat de goederen worden geïnstalleerd, dienen binnen twee (2) werkdagen na vaststelling daarvan, of binnen twee (2) werkdagen nadat tegenpartij deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken, aan COMPANY te worden meegedeeld. Voor zover COMPANY tekeningen of berekeningen heeft vervaardigd voor tegenpartij dient tegenpartij dergelijke tekeningen of berekeningen zorgvuldig te controleren op onnauwkeurigheden. Na goedkeuring van dergelijke tekeningen en/of berekeningen door tegenpartij, is COMPANY niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enige onnauwkeurigheid in de tekening of berekeningen. Indien tegenpartij de tekening of berekening niet binnen zeven (7) dagen na ontvangst heeft afgekeurd, wordt geacht deze te hebben goedgekeurd. Indien een klacht terecht is, dient COMPANY slechts de onvolkomen diensten opnieuw uit te voeren of de defecte goederen te herstellen of te vervangen. Indien COMPANY alsdan van mening is dat niet van haar kan worden gevergd dat zij dergelijke diensten opnieuw uitvoert of de goederen vervangt of herstelt, of indien hernieuwde uitvoering van de diensten of vervanging of herstel van de goederen onmogelijk is, zal COMPANY de ontvangen prijs voor de desbetreffende diensten of goederen aan tegenpartij crediteren. COMPANY is nimmer verplicht tot herstel of vervanging indien schade het gevolg is van normale slijtage of van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan tegenpartij. Ook indien tegenpartij tijdig reclameert blijft hij verplicht tot betaling en ontvangst van alle geplaatste orders. Het is tegenpartij niet toegestaan een of meer van zijn verplichtingen jegens COMPANY op te schorten. Retournering van producten aan COMPANY vereist haar voorafgaande schriftelijke goedkeuring en instructies. Het recht op reclamatie uit welke hoofde dan ook vervalt bij het eerste van de volgende tijdstippen: bij niet tijdige melding van het gebrek of schade, of een jaar na levering, tenzij een ander termijn is overeengekomen.
 14. Reclamatie van facturen
  De tegenpartij dient de van COMPANY ontvangen facturen na te kijken na ontvangst. Indien de tegenpartij het oneens is met de op de factuur vermelde elementen, dient de tegenpartij binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van de factuur, deze schriftelijk reclameren bij COMPANY. Bij gebreke van een dergelijke reclamatie, kan de tegenpartij zich er niet meer op beroepen dat de factuur onjuist is.
 15. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van alle aan tegenpartij geleverde of te leveren goederen berust bij COMPANY totdat COMPANY volledige betaling heeft ontvangen van de koopprijs voor de goederen, van de vergoeding voor verrichtte werkzaamheden ten behoeve van enige koopovereenkomst met tegenpartij en van andere kosten of schade die het gevolg is van schending van een dergelijke koopovereenkomst door tegenpartij. Zolang de eigendom van de goederen bij COMPANY berust, dient tegenpartij de goederen van COMPANY gescheiden van andere goederen en op zodanige wijze op te slaan dat ten alle tijde duidelijk blijkt dat de eigendom van de goederen bij COMPANY berust. Alle door COMPANY voor het terugnemen van de goederen gemaakte kosten zijn voor rekening van tegenpartij. Zolang de eigendom van de goederen bij COMPANY berust, heeft tegenpartij die de goederen in zijn bezit heeft het recht in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten in de goederen te handelen en deze daadwerkelijk te leveren. Echter op COMPANY eerste verzoek daartoe dient tegenpartij namens COMPANY een stil pandrecht te vestigen op de te ontvangen opbrengst uit de verkoop van dergelijke goederen. Tegenpartij dient goederen waarvan de eigendom bij COMPANY berust te verzekeren tegen alle gewoonlijk verzekerde risico's. Tegenpartij dient COMPANY als verzekerde of medeverzekerde te vermelden. Indien het eigendom niet langer bij COMPANY berust, door zaakvorming of anderszins, dient tegenpartij vooraf namens COMPANY een stil pandrecht te vestigen.
 16. Intellectuele eigendomsrechten
  De intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van alle begrotingen, programmatuur, tekeningen, specificaties en andere informatie (in de breedste zin des woords) die door of namens COMPANY worden geleverd blijven bij COMPANY berusten. Het is tegenpartij niet toegestaan dergelijke begrotingen, programmatuur, tekeningen, specificaties en andere informatie en kennis van COMPANY te verveelvoudigen. Tegenpartij dient de van COMPANY ontvangen kennis en informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en dergelijke informatie en kennis niet zonder COMPANY schriftelijke toestemming aan derden bekend te maken noch voor andere doeleinden te gebruiken dan uitdrukkelijk is vermeld in of voortvloeit uit de desbetreffende overeenkomst. Het is tegenpartij niet toegestaan tekeningen, programmatuur, prototypes, mallen, gereedschappen, enz. welke al of niet in samenwerking met tegenpartij of op haar kosten zijn vervaardigd, noch de daarmee vervaardigde goederen te verveelvoudigen of te gebruiken op een andere wijze dan uitdrukkelijk in de desbetreffende overeenkomst is vermeld, tenzij COMPANY hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. Mallen, gereedschappen, enz. blijven de eigendom van COMPANY, zelfs indien tegenpartij opdracht heeft gegeven voor hun vervaardiging of de kosten voor zijn rekening komen. Indien de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geeft of kan geven tot intellectuele eigendomsrechten, blijven dergelijke rechten bij COMPANY berusten en zullen voor zover nodig aan COMPANY worden overgedragen. Tegenpartij dient in geen geval te trachten dergelijke rechten te deponeren of anderszins te verwerven. Tegenpartij dient COMPANY schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de vervaardiging, de levering of het gebruik van een goed of aangenomen werk overeenkomstig de specificaties van tegenpartij. De voornoemde schadeloosstelling is tevens van toepassing indien COMPANY op aanwijzing van tegenpartij wijzigingen in een bestaand goed of werk dient aan te brengen. Verstrekte informatie (waaronder kennis) in verband met de verleende diensten en geleverde goederen en het onderhoud daarvan zijn en blijven eigendom van COMPANY, uitgezonderd indien zij dienen als gebruiksaanwijzing of voor reclamedoeleinden of van rechtswege deel gaan vormen van het publieke domein; zij mogen niet zonder COMPANY voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt, verveelvoudigd, overgedragen of bekendgemaakt. Tegenpartij dient in het bijzonder vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot informatie (waaronder kennis) die tijdens of in verband met de overeenkomst door COMPANY is bekendgemaakt en mag dergelijke informatie niet onthullen, openbaar maken of gebruiken voor het verlenen van diensten aan derden, tenzij COMPANY hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 17. Aansprakelijkheid
  COMPANY aansprakelijkheid voor een toerekenbare tekortkoming met betrekking tot een of meer van haar verplichtingen of onrechtmatige daad is beperkt tot de in artikel 'reclamatie' vermelde verplichtingen. COMPANY is niet aansprakelijk voor gevolgschade met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens niet tijdige levering, schade aan andere goederen van tegenpartij of een derde, schade wegens het onjuist of ongeoorloofd gebruik van de diensten of goederen door tegenpartij, omzetverlies, winstderving of schade door onwerkzaamheid van de apparatuur, noch voor schade wegens onjuiste en/of onvolledige informatie van tegenpartij. De in deze algemene voorwaarden voor dienstverlening en verkoop opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien schade opzettelijk is veroorzaakt of het gevolg is van grove nalatigheid van COMPANY of haar bestuurders. Ingeval COMPANY werkzaamheden (tevens) toezicht omvatten, zijn de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. COMPANY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming bij het houden van toezicht of nalatigheid of omissie van de toezichthouder. Elke vordering tot schadevergoeding wegens tekortkoming in de diensten of voor het herstel of de vervanging van de goederen en/of de levering van ontbrekende onderdelen, ongeacht de basis daarvoor, alsmede elk recht tot ontbinding van de overeenkomst zal vervallen bij het eerste van de volgende tijdstippen: bij niet tijdige melding van het defect of de schade of een (1) jaar na de levering of verlening van diensten, tenzij een ander termijn is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en de desbetreffende overeenkomst tevens betrekking heeft op het installeren van goederen of het verrichten van werkzaamheden, dient tegenpartij voor zijn rekening een Construction All Risk verzekering af te sluiten voor de duur van de verrichte (installatie) werkzaamheden en, voor zover een onderhoudsperiode is overeengekomen, voor de duur van de onderhoudsperiode. De polis dient te vermelden dat de verzekeraar geen verhaal kan uitoefenen op COMPANY. Tegenpartij dient COMPANY schadeloos te stellen tegen vorderingen van derden, indien en voor zover deze het gevolg zijn van of verband houden met van tegenpartij afkomstige orders, data, goederen of aanwijzingen.
 18. Betaling
  Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag, dit is binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen (overeenkomstig EEG-richtlijn 2000/35/EC). COMPANY kan een betaling voorafgaand aan de levering vragen. De betaling dient te gebeuren in de overeengekomen munteenheid en dient te worden overgemaakt op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer. De datum van betaling is de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van COMPANY, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen de partijen is afgeweken. Het is tegenpartij niet toegestaan betaling niet achterwege te laten of te verrekenen wegens (vermeende) tegenvorderingen van tegenpartij. Indien de voor betaling bestemde periode wordt overschreden, is de desbetreffende partij zonder een betalingsherinnering in gebreke. Indien vervaldata worden overschreden kan COMPANY over het openstaande bedrag rente in rekening brengen ter hoogte van 12% procent per jaar, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 75 Euro, eventueel verhoogd met bijkomende incassokosten. De niet betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet betaling van een factuur behoudt COMPANY zich tevens het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Bij een eerste bestelling kan een vooruitbetaling gevraagd worden. Hiervoor wordt een pro forma factuur opgemaakt. Wanneer deze is voldaan, worden de producten verzonden. Met 'overeengekomen munteenheid' wordt Euro bedoeld.
 19. Overmacht
  COMPANY is niet aansprakelijk voor door tegenpartij geleden schade door een tekortkoming wegens een voorval dat niet aan COMPANY kan worden toegeschreven op grond van COMPANY fout, de wet, een overeenkomst of de algemeen geldende opinie ('overmacht'). Indien de periode waarin COMPANY haar verplichtingen niet kan uitvoeren langer duurt of zal duren dan twee maanden, heeft elk der partijen het recht overeenkomst buiten rechte te beëindigen zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding aan de wederpartij. Indien COMPANY een deel van de werkzaamheden heeft uitgevoerd wanneer een situatie van overmacht ontstaat of slechts een deel van haar verplichtingen kan uitvoeren, heeft zij het recht tegenpartij afzonderlijk te factureren voor de gedeeltelijke nakoming en is tegenpartij gehouden tot het betalen van een dergelijke factuur alsof sprake was van een afzonderlijke overeenkomst. Overmacht als bedoeld in dit artikel omvat: stakingen, exportbeperkingen of-verboden, gebrek aan grondstoffen, vertragingen in levering door leveranciers, oorlogen, burgeroorlogen, opstanden, branden, overstromingen, arbeidsgeschillen, epidemieën, overheidsmaatregelen en/of soortgelijke maatregelen, vrachtembargo's, niet beschikbaarheid van de vereiste vergunningen, licenties en/of toestemmingen, niet-nakoming of overmacht van leveranciers of onderaannemers, transportproblemen of andere oorzaken die redelijkerwijze buiten de invloed van COMPANY liggen. Dergelijke omstandigheden vormen overmacht voor zowel COMPANY als haar leveranciers.
 20. Niet-nakoming
  COMPANY heeft het recht (verdere) nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht afzonderlijke of bijkomende schadevergoeding te vorderen indien beslag wordt gelegd op goederen van tegenpartij of tegenpartij surseance van betaling wordt verleend dan wel in staat van faillissement wordt verklaard alsmede indien tegenpartij een of meer van zijn verplichtingen jegens COMPANY niet nakomt of COMPANY vreest dat tegenpartij niet in staat is of zal zijn verplichtingen krachtens de overeenkomst, en tegenpartij niet binnen de door COMPANY aangegeven periode afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. Indien zich een van de in dit artikel genoemde voorvallen voordoet, zullen alle vorderingen van COMPANY jegens tegenpartij uit welke hoofde dan ook onmiddellijk opeisbaar worden.
 21. Persoonsgegevens en gegevensbescherming (GDPR)
  De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van COMPANY. Deze kunnen geraadpleegd worden via de website www.crosswisetelecom.be. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. COMPANY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan COMPANY werden doorgegeven.
 22. Overige Bepalingen
  Tenzij anders is overeengekomen wordt elke overeenkomst voor een specifieke en gespecificeerde opdracht aangegaan. Elke levering en elke dienstverlening zal als een afzonderlijke transactie worden beschouwd en een niet-nakoming met betrekking tot een levering of dienst zal geen afbreuk doen aan de desbetreffende overeenkomst ten aanzien van de overige leveringen of diensten. Noch enige niet-nakoming of vertraging in de levering van de enige termijn, noch enig gebrek in de inhoud daarvan verleent tegenpartij het recht de desbetreffende overeenkomst met betrekking tot de overige termijnen als ontbonden te beschouwen. COMPANY kan de overeenkomst of een deel daarvan tussentijds opzeggen op grond van gewichtige redenen, een en ander uitsluitend door haar te bepalen. Tegenpartij is in een dergelijk geval verplicht: (i) te betalen voor het werkelijk verrichte werk in geval van periodieke betaling; (ii) te betalen voor een proportioneel deel van de overeengekomen vergoeding, met inachtneming van de reeds verstreken termijn van de overeenkomst en het uitgevoerde werk in geval van een vaste contractuele som. COMPANY is niet verplicht schade te vergoeden die tegenpartij als gevolg hiervan zou kunnen lijden. Met "werkdagen" wordt in deze voorwaarden werkdagen bij COMPANY bedoeld.
 23. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht
  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij COMPANY partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De Rechtbanken van koophandel van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. COMPANY behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.