Privacybeleid

Wij zijn zeer tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is van bijzonder belang voor het beheer van Evodis. Het gebruik van de Evodis website is over het algemeen mogelijk zonder enige indicatie van persoonsgegevens. Als een betrokkene echter via onze website speciale diensten van ons bedrijf wenst te gebruiken, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag voor deze verwerking is, verkrijgen wij over het algemeen de instemming van de betrokkene.
De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd overeenkomstig met de algemene verordening inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming wenst ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze verklaring inzake gegevensbescherming op de hoogte gebracht van hun rechten.
Als controller heeft Evodis een tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt te garanderen. Internet-gebaseerde gegevensoverdrachten kunnen echter over het algemeen beveiligingsproblemen hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden, is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens te verzenden naar ons op alternatieve manieren, zoals telefonisch.

1. definities
Het privacybeleid van Evodis is gebaseerd op de voorwaarden die de Europese wetgever voor de aanneming van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) heeft gebruikt. Onze Privacy Policy moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek en voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we graag op voorhand de gebruikte worden uitleggen.
We gebruiken onder andere de volgende termen in dit privacybeleid:
• a) persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokkene" genoemd). Identificeerbaar is een natuurlijke persoon die, direct of indirect, direct of indirect, door middel van een Identifier, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online Identifier of een of meer bijzondere kenmerken, die van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
• b) betrokkene
De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de controleur worden verwerkt.
• c) verwerking
De verwerking is een operatie of een reeks handelingen die met of zonder geautomatiseerde procedures worden uitgevoerd in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, verzamelen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen; het lezen, opvragen, gebruiken, vrijgeven door transmissie, distributie of enige andere vorm van bepaling, verzoening of koppeling, beperking, schrapping of vernietiging.
• d) beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel het beperken van hun toekomstige verwerking.
• e) profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat in het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten van de te analyseren of te voorspellen van deze natuurlijke persoon de prestaties van het werk, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.
• f) Pseudonymisierung
Pseudoniem is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende gegevens gegevens de informatie wordt afzonderlijk bijgehouden en onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.
• g) verantwoordelijk of verantwoordelijke
De verantwoordelijke persoon of de controleur voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doeleinden en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lid-staten, kan de controleur of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten. te worden.
• h) verwerking verantwoordelijke
Processor is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, lichaam of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de controleur.
• (i) ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde is. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek krachtens de wet van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.
• j) derde partij
Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, een instantie, een instantie of een ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerking van de persoonlijke gegevens.
• k) toestemming
Instemming is elke intentieverklaring die de betrokkene vrijwillig op een geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze heeft gemaakt in de vorm van een aangifte of een andere eenduidige positieve actie waarbij de betrokkene wordt geïnformeerd en eenduidig. dat zij instemt met de verwerking van de persoonsgegevens betreffende het.

2. naam en adres van de controleur
De persoon die verantwoordelijk is voor de algemene verordening inzake gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die in de lidstaten van de Europese Unie van kracht zijn en andere bepalingen van een wet inzake gegevensbescherming:
Evodis
Industriestraße 4
4700 Eupen
België
Telefoon: + 32 (0) 87590680
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.evodis.be

3. naam en adres van de toezichthouder voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming van de controleur is:
Kelly Houben
Evodis
Industriestraße 4
4700 Eupen
België
Telefoon: + 32 (0) 87590683
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.evodis.be
Alle betrokkenen kunnen op elk gewenst moment contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming.

4. cookies
De Evodis website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en opgeslagen op een computersysteem via een Internetbrowser.
Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke ID van het cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke Internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de websites en servers bezocht worden om de individuele browser van de betrokkene te onderscheiden van andere Internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke Internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met de unieke cookie-ID.
Door het gebruik van cookies, Evodis kan gebruikers van deze website met meer gebruiksvriendelijke diensten die niet mogelijk zou zijn zonder de cookie-instelling.
Door middel van een cookie, kan de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies staan ons, zoals reeds vermeld, toe om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies hoeft niet opnieuw in te voeren zijn toegangsgegevens elke keer als hij de website bezoekt, omdat dit wordt overgenomen door de website en het cookie opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelwagentje in de online shop. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.
De betrokkene kan de instelling van cookies door onze website te allen tijde te voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de Internetbrowser gebruikt en dus permanent bezwaar tegen de instelling van cookies. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via een Internetbrowser of andere software Programma's. Dit is mogelijk in alle gangbare Internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte Internetbrowser deactiveert, kunnen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

5. verzameling van algemene gegevens en informatie
De Evodis website verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie met elke oproep van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logboekbestanden van de server. De (1) browser types en versies gebruikt, (2) het besturingssysteem gebruikt door de toegang systeem, (3) de website van waaruit een toegang tot het systeem komt onze website (zogenaamde verwijzers), (4) de sub-websites, die toegankelijk zijn via een toegang systeem op onze website, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de Internet serviceprovider van de toegang tot systeem en (8) andere gelijkaardige gegevens en informatie die worden gebruikt om aanvallen op onze informatietechnologie systemen te verhinderen.
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, Evodis geen conclusies te trekken over de betrokkene. Integendeel, deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) om de inhoud van onze website te optimaliseren, evenals de reclame voor IT, (3) de lange termijn werking van onze informatietechnologie systemen en de technologie van onze website, en (4) om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor de rechtshandhaving in het geval van een cyberattack. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie wordt daarom geëvalueerd door Evodis enerzijds statistisch en verder met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te bereiken voor de gegevens die wij verwerken. Persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de serverlogboekbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

6. routine verwijdering en blokkering van persoonsgegevens
De controleur verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of indien dit het geval is door de Europese wetgever of een andere wetgever is voorzien in wetten of verordeningen waarop de controleur is onderworpen.
Indien het doel van de opslag verstrijkt of indien een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig verwerkt en in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de reglementen worden geblokkeerd of geschrapt.

7. rechten van de betrokkene
• a) recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht van de Europese wetgever om de controleur te verplichten te bevestigen of persoonsgegevens over hem/haar worden verwerkt. Indien een betrokkene wenst van dit recht van bevestiging gebruik te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor verwerking.
• b) recht op informatie
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht van de Europese wetgever om op elk ogenblik kosteloos informatie te verstrekken van de controleur van de informatie die over hem/haar is opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever de betrokkene informatie verstrekt over de volgende informatie:
o de verwerkingsdoeleinden
o de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
o de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
o indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
o het bestaan van een recht op rectificatie of uitwissing van persoonsgegevens betreffende hen of tot beperking van de verwerking door de controleur of een recht van bezwaar tegen deze verwerking
o het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
o Als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
o het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, lid 1 en lid 4, GDPR en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van een deze verwerking voor de betrokkene
Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang tot de vraag of persoonsgegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de doorgifte.
Indien een betrokkene wenst van dit recht op toegang gebruik te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur.
• c) recht op rectificatie
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht van de Europese wetgever om onmiddellijke rectificatie van onnauwkeurige persoonsgegevens betreffende hem of haar te verzoeken. Voorts heeft de betrokkene het recht om de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens, met inbegrip van een aanvullende aangifte, te verzoeken, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.
Indien een betrokkene wenst van dit recht op rectificatie gebruik te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur.
• d) recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht van de Europese wetgever om te eisen dat de controleur de persoonsgegevens die hem ten aanzien van hem onverwijld verwijderen, op voorwaarde dat: een van de volgende redenen en voor zover de verwerking niet nodig is:
o De persoonsgegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of verwerkt op een andere manier waarvoor ze niet meer nodig zijn.
o De betrokkene intrekt zijn toestemming, waarop de verwerking is gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, GDPR of artikel 9, lid 2, onder a, GDPR, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
o Overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het GDPR bezwaart de betrokkene zich tot de verwerking en zijn er geen primaire legitieme gronden voor verwerking, of de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, GDPR.
o De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
o Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
o De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van het GDPR.
Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst om de schrapping van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Evodis verzoek, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur. De werknemer van Evodis zal ervoor zorgen dat het verzoek om schrapping onmiddellijk wordt nageleefd.
Indien de persoonsgegevens van Evodis openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf is verplicht als verantwoordelijke voor de verwerking overeenkomstig artikel 17, lid 1, GDPR om de persoonsgegevens te verwijderen, houdt Evodis rekening met de beschikbare technologie en de de implementatie kost passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om andere gegevens controleurs die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene op de hoogte is van de andere voor de verwerking verantwoordelijke Gegevensverwerking controller heeft verzocht om het schrappen van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens, tenzij de verwerking nodig is. De werknemer van Evodis zal de nodige maatregelen in individuele gevallen regelen.
• e) recht om de verwerking te beperken
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht van de Europese wetgever om te eisen dat de controleur de verwerking beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
o De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene gedurende een bepaalde tijd betwist waardoor de controleur de juistheid van de persoonsgegevens kan verifiëren.
o De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
o De controleur heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft het nodig om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
o De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van het GDPR en het is nog niet duidelijk of de rechtmatige redenen van de controleur opwegen tegen die van de betrokkene.
Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de door Evodis opgeslagen persoonsgegevens wenst te verlangen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de Verantwoordelijk. De werknemer van Evodis zal de beperking van de verwerking regelen.
• f) recht op dataportabiliteit
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend, de persoonsgegevens die hem in verband met hem of haar zijn verstrekt en die door de betrokkene aan een controleur zijn verstrekt; in een gestructureerde, gemeenschappelijke en machine-leesbare formaat. Het heeft ook het recht om dergelijke gegevens aan een andere controleur zonder belemmering door de controleur aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, over te dragen, op voorwaarde dat de verwerking onderworpen is aan de toestemming gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a, GDPR of Artikel 9, lid 2, onder a, GDPR of een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b, GDPR is gebaseerd en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, mits de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van de officiële autoriteit, die aan de controleur is gedelegeerd.
Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op dataportabiliteit krachtens artikel 20, lid 1, GDPR het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene controleur naar een andere controleur worden overgebracht, voorzover dit niet het geval is technisch haalbaar is en tenzij dit de rechten en vrijheden van andere personen aantast.
Om het recht op dataportabiliteit te kunnen doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Evodis.
• g) recht op bezwaar
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht van de Europese wetgever om, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem of haar te worden verleend. Bezwaar te maken tegen gegevens die zijn verstrekt op grond van artikel 6, lid 1, onder e, of f GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
Evodis zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we kunnen aantonen dwingende legitieme gronden voor de verwerking die opwegen tegen de belangen, de rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking van de betrokkene dient te beweren, uit te oefenen of te verdedigen juridische claims.
Indien Evodis persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op deze reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen Evodis voor verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Evodis de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.
Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem of haar, die door Evodis wordt gebruikt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden. Overeenkomstig artikel 89, lid 1, GDPR, tot bezwaar, tenzij deze verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang uit te voeren.
Om het recht op bezwaar te kunnen uitoefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een Evodis werknemer of een andere werknemer. De betrokkene is ook vrij om zijn recht van verzet uit te oefenen in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, in afwijking van Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties Gebruikt.
• h) geautomatiseerde beslissingen per geval, met inbegrip van profilering
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend, en niet een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering. die rechtsgevolgen heeft of die op dezelfde wijze van invloed zijn op het besluit (1), op voorwaarde dat de overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking niet wordt gesloten of uitgevoerd. (2) is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten waarop de voor de verwerking verantwoordelijke betrekking heeft, en dat de wetgeving passende maatregelen is om de rechten en vrijheden en de rechtmatige belangen van de betrokkene of (3) met de uitdrukkelijke instemming van de betrokkene.
Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) met de uitdrukkelijke instemming van de betrokkene, neemt Evodis passende maatregelen om en de rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, met inbegrip van ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke voor de verwerking, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.
Indien de betrokkene rechten wil uitoefenen met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de controleur.
• i) recht om toestemming in te trekken onder gegevensbeschermingsrecht
Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het recht van de Europese wetgever om op elk moment toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
Indien de betrokkene zijn recht op intrekking van de toestemming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de controleur.

8. Privacybeleid over het gebruik en het gebruik van Google Analytics (met anoniem functie)
De controller heeft de component Google Analytics (met anoniem functie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een Web Analytics-service. Web Analysis is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een Web Analysis Service verzamelt, onder andere, gegevens over welke website een betrokkene is gekomen om een website (zogenoemde verwijzers), welke subpaginas van de website zijn benaderd of hoe vaak en voor welke duur van het verblijf een betrokkene is Onderkant. Een web-analyse wordt voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en voor kosten-batenanalyse van Internet reclame.
De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
De controller maakt gebruik van de toevoeging "_gat. _anonymizeIp" voor web-analyse via Google Analytics. Door middel van dit addendum wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene verkort door Google en geanonimiseerde als de toegang tot onze internetpagina's vanuit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere verdragsluitende staat van de overeenkomst inzake de Europese economische ruimte.
Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van bezoekers stromen op onze website. Google gebruikt de gegevens en informatie die, onder andere, wordt verkregen om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons te compileren, die de activiteiten op onze website tonen, en aan verder met het gebruik van onze website. website gerelateerde diensten.
Google Analytics stelt een cookie in op het informatietechnologie systeem van de betrokkene. Welke koekjes zijn reeds hierboven verklaard. Door het instellen van de cookie, zal Google in staat zijn om het gebruik van onze website te analyseren. Elke call-up van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, de Internet browser wordt weergegeven op de informatietechnologie systeem van de automatisch gevraagd door de respectieve Google Analytics-component om gegevens te verzenden naar Google voor het doel van online analyse. Als onderdeel van deze technische procedure, Google wordt zich bewust van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die, onder andere, dient om Google te helpen begrijpen van de oorsprong van de bezoekers en klikken en vervolgens te betalen provisie sever om mogelijk te maken.
De cookie wordt gebruikt voor het opslaan van persoonlijke gegevens, zoals het tijdstip van toegang, de plaats van waaruit de toegang is verleend en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, wordt deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de Internet verbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonsgegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.
De betrokkene kan op elk moment de instelling van cookies door onze website te voorkomen, zoals hierboven reeds aangegeven, door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte Internet browser en dus permanent bezwaar tegen de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte Internet browser zou ook voorkomen dat Google het instellen van een cookie op de informatietechnologie systeem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de Internet browser of andere software Programma's.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens, met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en om dergelijke gegevens te voorkomen. Hiertoe moet de betrokkene een browser-invoegtoepassing downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites kunnen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt beschouwd als een tegenstrijdigheid door Google. Als het informatietechnologie systeem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser invoegtoepassing opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die tot zijn of haar bevoegdheid behoort, is het mogelijk de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.
Ga voor meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google naar https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics is uitgelegd in meer detail op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

9. Privacybeleid inzake het gebruik en het gebruik van LinkedIn
De controller heeft geïntegreerde onderdelen van LinkedIn Corporation op deze website. LinkedIn is een internet-based sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om verbinding te maken met bestaande zakelijke contacten en om nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400.000.000 geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Dit maakt LinkedIn het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.
LinkedIn wordt geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ierland, privacy policy issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk voor gegevensbescherming zaken buiten de Verenigde Staten.
Met elke enkele terugwinning van onze website, die is uitgerust met een LinkedIn (LinkedIn plug-in), dit onderdeel zorgt ervoor dat de browser gebruikt door de betrokkene om de overeenkomstige component van LinkedIn weer te geven Downloads. Zie https://developer.linkedin.com/plugins voor meer informatie over de LinkedIn-plug-ins. Als onderdeel van deze technische procedure, zal LinkedIn worden geïnformeerd over de specifieke sub-pagina van onze website bezocht door de betrokkene.
Als de betrokkene is aangemeld bij LinkedIn op hetzelfde moment, zal LinkedIn herkennen met elke oproep-up van onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het desbetreffende verblijf op onze website die specifieke sub-pagina website bezoekt de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn component en door LinkedIn toegewezen aan de respectievelijke LinkedIn account van de betrokkene. Als de betrokkene op een LinkedIn-knop klikt die op onze website is geïntegreerd, wijst LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.
LinkedIn ontvangt informatie via het LinkedIn-onderdeel dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene op het moment van toegang tot onze website op LinkedIn is ingelogd; Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn-component klikt of niet. Indien een dergelijke overdracht van deze informatie aan LinkedIn niet gewenst is door de betrokkene, kan de betrokkene de transmissie voorkomen door in te loggen op zijn LinkedIn account voordat u onze website aanroept.
LinkedIn biedt de mogelijkheid om af te melden van e-mailberichten, SMS-berichten, gerichte advertenties en het beheer van advertentie-instellingen onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals rangschikken Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, comScore, Eloqua en Lotame die cookies kunnen instellen. Dergelijke cookies kunnen worden afgewezen onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

10. Privacybeleid inzake het gebruik en het gebruik van YouTube
De controller heeft geïntegreerde onderdelen van YouTube op deze website. YouTube is een video portaal van Internet dat video uitgevers toestaat om videoklemmen voor vrije en andere gebruikers te plaatsen om hen kosteloos te bekijken, te herzien en te becommentariëren. YouTube staat de publicatie van alle soorten Video's, dat is de reden waarom complete film-en TV-shows, evenals muziek Video's, Trailers of Video's gemaakt door de gebruikers zelf zijn beschikbaar op het internet portaal.
De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube video) is geïntegreerd, de Internet browser wordt weergegeven op de informatietechnologie systeem van de betrokkene automatisch gevraagd door de respectieve YouTube-component om een representatie van de overeenkomstige YouTube-component te downloaden van YouTube. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van deze technische procedure, zullen YouTube en Google worden geïnformeerd over welke specifieke sub-pagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene.
Als de betrokkene is aangemeld bij YouTube op hetzelfde moment, zal YouTube herkent de specifieke sub-pagina van onze website door te bellen naar een sub-pagina met een YouTube-video, die specifieke subpagina van onze website de betrokkene is op bezoek. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betrokkene.
YouTube en Google ontvangen informatie via de YouTube-component die de betrokkene heeft bezocht onze website wanneer de betrokkene is aangemeld bij YouTube op het moment van toegang tot onze website; Dit vindt plaats ongeacht of de betrokkene klikt op een YouTube-video of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan de betrokkene de overdracht voorkomen door in te loggen op zijn YouTube-account voordat u onze website aanroept.
Het privacybeleid gepubliceerd door YouTube, die kan worden geraadpleegd onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

11. rechtsgrondslag voor de verwerking
Artikel 6 I lit. een GDPR fungeert als de rechtsgrondslag voor ons bedrijf voor de verwerking van activiteiten waar we toestemming verkrijgen voor een specifieke verwerking doel. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij veredelingshandelingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verstrekking van andere prestatie of overweging, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals de nakoming van fiscale verplichtingen, de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou het geval zijn, bijvoorbeeld, als een bezoeker van ons bedrijf gewond waren en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekering gegevens of andere vitale informatie werden vervolgens doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Moet. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d GDPR. Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f GDPR. Deze rechtsgrondslag vormt de basis voor verwerkingen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen, wanneer de verwerking noodzakelijk is om het rechtmatige belang van onze onderneming of een derde te waarborgen, mits de belangen van de fundamentele rechten en vrijheden van de belanghebbende. We mogen dergelijke verwerkingen in het bijzonder verwerken, omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband is zij van mening dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een afnemer van de controleur is (punt 47, tweede volzin, GDPR).

12. legitieme belangen bij de verwerking door de controleur of een derde partij
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f GDPR is onze legitieme belangstelling voor het uitvoeren van ons bedrijf ten behoeve van al onze medewerkers en aandeelhouders.

13. duur waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaringsperiode. Na afloop van de termijn worden de overeenkomstige gegevensregel matig geschrapt, mits deze niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de opening van het contract.

14. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Voor de sluiting van de overeenkomst vereist is; verplichting voor de betrokkenen om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-Provisioning
Wij verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels vereist is door de wet (bijv. belastingregelingen) of kan ook voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractuele partner). Soms kan het nodig zijn om een contract te sluiten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verschaft, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer onze onderneming met hem of haar een contract aangaat. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens heeft verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze werknemer zal de betrokkene per geval op de hoogte stellen of het verstrekken van persoonsgegevens door de wet of het contract vereist is of dat het noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken. gegevens en de gevolgen van niet-verstrekking van persoonsgegevens.

15. het passeren van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoord bedrijf hebben we geen automatische besluitvorming of profilering nodig.

Contacteer ons

Vraag vrijblijvend informatie aan!

Evodis respecteert de privacy van uw gegevens. Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren. 
Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op “Meer informatie”.

Ik heb het begrepen